ALLMÄNNA VILLKOR

1. Definitioner

Med "arrangör" och/eller "uppdragsgivare" menas den (tredje) part som har ingått avtal med uppdragstagaren (kund) angående arbetstillfälle. Med "kund" avses den enskilda individ som hos Gigat AB beställer faktureringstjänst för utfört uppdrag hos tredje part (arrangör/uppdragsgivare) och därmed blir egenanställd av Gigat AB.

Med "faktureringstjänst" avses den administrativa tjänst som Gigat AB tillhandahåller mot en nedan nämnd avgift (se punkt 2.1). Faktureringstjänsten är enligt lag momsbelagd med 25% moms.

Med "egenanställning/egenanställd" avses den anställningsform som kunden och Gigat AB avtalar om sinsemellan, och som kunden genom sitt nyttjande av faktureringstjänsten ingår. Läs mer om definitionen av egenanställning under punkt 5. 

Med "egenanställningföretag" avses Gigat AB som är den part som tillhandahåller faktureringstjänsten som kunden genom sitt nyttjande av tjänsten blir egenanställd igenom per beställningstillfälle.

2. Tillämpningsområde

Nedanstående generella villkor reglerar förhållandet mellan Gigat AB, org.nr 559342-3154 ("Gigat.se") och enskilda individer (kunder) som genom sin beställning av faktureringstjänsten söker egenanställning hos Gigat AB för utfört uppdrag hos arrangör/uppdragsgivare. De generella villkoren reglerar även förhållandet mellan Gigat AB och (Läs mer om anställningsform under punkt 5.) 

3. Avtal mellan parter

3.1. Vid en beställning av Gigat ABs faktureringstjänst ingår kunden (den egenanställde) i ett avtal med Gigat AB som bestäms av samtliga allmänna villkor. Avtalet är tidsbegränsat och avses per fakturabeställning. Avtalet förutsätter att arrangören/uppdragsgivaren är införstådd med att fakturan för uppdraget har Gigat ABs F-skatt som avsändare. 

3.2. För att nyttja Gigat ABs faktureringstjänst vidare till indrivning krävs att kunden har ingått i skriftligt avtal med respektive arrangör där uppdragets omfattning och ersättning är fastställt och överenskommet innan utfört arbete, samt i avtalet specificerat att Gigat ABs F-skatt är avsändare. Kund ansvarar för att detta godkända avtal finns att uppvisa vid ev. indrivning eller rättslig tvist. Om inget skriftligt avtal finns mellan dessa parter, kan således Gigat AB inte hållas ansvariga för indrivning av uteblivet gage från uppdragsgivare/arrangör. Muntliga avtal faktureras, men kan således ej drivas vidare i en indrivningsprocess. 

3.3. Gigat AB ansvarar för den administrativa tjänst som faktureringstjänsten innefattar, d.v.s. att skicka en korrekt faktura (enligt de uppgifter som kund har lämnat och ansvarar för), att ombesörja inbetalningen från arrangören/uppdragsgivaren; beräkna bruttolön och ombesörja momsdeklaration, samt att beräkna och betala ut kundens nettolön till det konto som kunden har angett i sin beställning. Gigat AB ansvarar därefter för att deklarera och betala in kundens löneskatt (30%) och arbetsgivaravgifter enligt fastställd mall från Skatteverket. 

3.4. Gigat AB agerar på uppdrag av kunden och har således inte ansvar för uppdraget i sig, utan endast för korrekt administration av fakturor enligt ovanstående. Gigat AB har heller inget försäkringsansvar; varken å kundens, eller arrangörens vägnar. 

4. Beställning av faktureringstjänst

4.1. Lägsta fakturabelopp för att kunna nyttja gigat.se som faktureringstjänst är 2000:- exkl. moms.

4.2. Vid en beställning av faktureringstjänst av gigat.se: om kreditering behövs pga. felaktiga uppgifter av kund utgår en avgift om 50:-. Vid fler fakturakrediteringar tas en avgift ut om 7% istället för 6% på hela fakturabeloppet.

4.3. Kunden ansvarar för att kontrakt eller avtal finns mellan kund och arrangör. Om arrangören/uppdragsgivaren ej påstår sig ha köpt kundens tjänst och därmed ej vill betala, förfaller fakturan och Gigat AB tar ut en administrationsavgift från kunden á 500:- inkl. moms. Denna faktureras med 14 dagars betalningsvillkor.

4.4. Beställning av faktureringstjänst kan endast genomföras uti det fall kunden har angett samtliga uppgifter korrekt.

5. Avgift

5.1. Avgiften för att kunna nyttja gigat.se är 6% + moms på det fakturabelopp som har angetts och därmed fakturerats. 

5.2. Se punkt 4.3.

6. Fakturering

6.1. En faktura enligt kundens specifikationer skickas ut till den arrangör som har angetts. Denna faktura har 30 dagars betalningsvillkor. Kund ansvarar för att samtliga uppgifter stämmer; se punkt 4.2.

6.2. Arrangören betalar ut fakturabeloppet till det bankgiro som är anslutet till gigat.se. 

6.3. Om arrangören ej betalar i tid skickas en påminnelsefaktura med 15 dagars betalningsvillkor. Om denna ej betalas, skickas en sista påminnelse innan ärendet skickas till indrivningsföretag.

6.4. gigat.se tar inte ansvar för att arrangören betalar rätt summa. Om det visar sig att arrangören har betalat ut en mindre summa skickas en restfaktura till arrangören på restbeloppet. Vid en större summa krediteras överstigande belopp. Vid varje restfaktura, kreditering eller påminnelse debiterar gigat.se arrangören 39:- inkl moms/faktura för administration.

6.5. Om Om arrangören efter 2 st påminnelsefakturor ej betalar efter utsatta datum följer indrivning via Lindorff som gigat.se har avtal med. Samtliga kostnader för denna indrivning åläggs arrangören. När indrivningen är fulländad kan lönen till kunden betalas ut.

6.6. I det fall kund ångrar sin faktura efter att denna är skickad, debiteras en administrativ avgift á hälften (50%) av den ursprungliga faktureringsavgiften som uppdraget avser. Beloppet överstiger aldrig 500:-, oavsett storlek på den ursprungliga fakturan. Kreditfaktura skickas därefter till arrangören. D.v.s. om den ursprungliga avgiften var 500:- inkl. moms, debiteras du som kund 250:-.

7. Avdrag

7.1. Som musiker har man rätt att nyttja schablonavdrag á 30% hos sin arbetsgivare. Detta avdrag regleras av Gigat AB om inget annat sägs i fakturabeställningen. Avdraget avser att täcka musikerns utgifter för utfört arbete per uppdragsbasis. Läs mer om avdrag hos Skatteverket.

7.2. Om kund ej har rätt till avdrag skall detta anges vid beställning.

7.3. Om kund har rätt till andra typ av avdrag skall dessa anges vid beställning. Denna rätt till skattejämkning ansvarar kunden för, och Gigat AB kan kräva att se skriftligt bevis från Skatteverket för att godkänna avdrag.

7.4. I det fall att det inte finns avtal med arrangör om reseersättning, och/eller att denna inte specificeras vid fakturabeställning anses hela det angivna fakturabeloppet som underlag för bruttolön. Kunden ansvarar för eventuella reella resekvitton och dylikt och måste kunna uppvisa dessa vid önskemål från arrangör, Skatteverket eller Gigat AB.

8. Anställning

8.1. Du som kund blir genom nyttjande av faktureringstjänsten egenanställd hos Gigat AB. Anställningsformen är tillfällig per uppdragsbasis/fakturatillfälle/beställning av tjänsten och avser enskilda uppdrag. 

8.2. Som egenanställd ingår ej semesterersättning. 

9. Utbetalning

9.1 Efter att fakturabeloppet har betalats in av arrangören följer gigat.se den utbetalningskalkyl som gäller för den specifika beställningen;

  • 9.1. Enligt kalkylen som Gigat AB har gjort, följer efter arrangörens utbetalning en process där kundens löneskatt och sociala avgifter betalas in, efter eventuella avdrag. Därefter drar gigat.se sin avgift och en nettolön kan betalas ut till kunden. 
  • 9.2. En lönespecifikation skickas till kundens angivna e-postadress i samband med utbetalning av nettolön.
  • 9.3. Utbetalning sker till det konto som har angivits vid beställning. Kunden ansvarar för att kontonummer är korrekt angivet.
  • 9.4. Vid årsslutet skickas en års-specifikation ut till kundens e-postadress, där kunden kan se en specifikation på hur denne har nyttjat gigat.se under det gångna året.